sukirtimas

sukirtimas
sukirtìmas sm. (2) 1.1 sukirsti 10: Gražus pirkios sukirtìmas Rod. 2. refl.1 sukirsti 11 (refl.): Gatvių susikirtime suvažinėjo žmogų . Kelių linijų susikirtimas viename taške . 3. refl.1 sukirsti 12 (refl.): Čia buvo susikirtìmas didelis Smn. Jau iš pirmo susikirtimo buvo aišku, kad kova truks ilgai A.Vien. Gaidžių susikirtìmas KI579. Kildavo tarp vilkų susikirtimas dėl pasidalinimo . Kai kuriose vietose įvyko mažesnių dalinių susikirtimai . 4. refl. prk.1 sukirsti 13 (refl.): Po to susikirtimo šeima į naujos poros gyvenimą atsakė visuotine tyla P.Cvir. Ji ėmė pasakoti apie Katrytės susikirtimą su tėvu ir apie Mackevičiaus atsilankymą V.Myk-Put. \ kirtimas; apkirtimas; atkirtimas; įkirtimas; iškirtimas; nukirtimas; pakirtimas; perkirtimas; prakirtimas; sukirtimas; užkirtimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sukirtimas — sukirti̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkirtimas — apkirtìmas sm. (2) 1. SD196,209 apkapojimas, apgenėjimas. 2. refl. susižeidimas, koja į koją kertant (apie arklį): Apsikirtimas [arklio kojos] greit sugyja Ds. Dėl apsikirtimo dar galėtum važiuoti, bet jau šlubuoja, tad nebekinkysiu Kp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirtimas — atkirtìmas sm. (2) 1. KI499 kirtis priešais. 2. rš prk. griežtas atsakymas į kito priekaištą. | refl.: Priešingos šalies atsikirtimai TTŽ. Protokole pažymima kaltinamojo pastabos ar atsikirtimai, klausinėjant liudytojus rš. Laukdamas išminčiaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirtimas — iškirtìmas sm. (2) → 1 iškirsti: 1. SD410 Kareivis tuojaus paskyrė tą obelį ant iškirtimo BsPIII30. 2. S.Dauk Vaikai apskųsti sūdui už iškirtimą svetimo miško rš. 3. iškirstas plotas miške: Sugulėm iškirtime ir laukėm sp. kirtimas; apki …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kerčia — kerčià sf. (4) 1. vieta, kur susikerta dvi linijos, plokštumos, sienos ar daiktai, kampas, kertė: Dvi trobi į ker̃čią budavoti K. Moteris net ašarą skarelės kerčia iš paakių nubraukė rš. Pastumk puodą į kerčią Vv. Pristatė pilną kerčią ievinių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirtimas — kirtìmas sm. (2) 1. → 1 kirsti 1: Eglučių kirtimas ligi šiol nebuvo sutvarkytas rš. Kirtimas [miško] prasidėjo vieną dieną rš. Darbinykam brangiai mokėjo už kirtìmą Pc. Sūnau, ar susirgai, kad nėra nė znoko tavo kirtìmo? BM311. Jo giminės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukirtimas — nukirtìmas sm. (2) → 1 nukirsti: 1. SD333. 2. Jis išgirdo trijų kryžeivių vienu smūgiu nukirtimo istoriją rš. Smako pati norėjo jam atmonyti už nukirtimą jos vyro smako BsPIV156. Karalaitis už nukirtìmą myliamo šerno supyko (ps.) BM294.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakirtimas — pakirtìmas sm. (2) 1. žr. kirtimas 1: Nemažai miško kirtimui skyrė – bus šiemet pakirtìmo (bus ko kirsti) Jnšk. 2. prk. palaužimas: Tai buvo pakirtimas kūno sveikatos Vaižg. 3. mūšis, kova: Buvo labai didis pakirtimas BB1Sam4,10. kirtimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkirtimas — sm. (1), perkirtìmas (2) 1. SD321 kertant padalijimas į dvi dalis: Gausi bart už tos kartelės perkirtimą Kp. 2. prk. pertraukimas: Kalbos perkirtìmas BŽ352. 3. perkirsta vieta, randas: Tuojaus nurišo tą skepetaitę, rado ir tą perkirtimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakirtimas — prakirtìmas sm. (2) kertant padarymas skylės, tarpo: Gyslos prakirtìmas KI41. | Pageidautina, kad linijų bei sienų pravalymus ir prakirtimus miškų ūkiai atliktų savo jėgomis rš. kirtimas; apkirtimas; atkirtimas; įkirtimas; iškirtimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”